4 juin 2019

Aujourd’hui dis-toi merci pour tout ce que tu as fais pour toi

Aujourd’hui dis-toi merci pour tout ce que tu as fais pour toi. 🖤

© Frédéric Gingras 2019